CONTACTS CREAMFINANCE
e-mail: info@creamfinance.com
address: Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa
     creamfinance2

 

 

 

OŚWIADCZENIE PEP

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 2018, poz. 723), informujemy, iż Pan/Pani jest zobowiązany/a do złożenia oświadczenia PEP.

Uprzejmie prosimy, o uzupełnienie Oświadczenia PEP w sytuacji, gdy spełnia Pan/Pani kryteria ustawowe wskazane poniżej, a następnie odesłanie podpisanego Oświadczenia PEP na adres Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że zobowiązany jest Pan/Pani do aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych w terminie 14 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

IMIĘ I NAZWISKO_________________________________________________________________

 

PESEL/DATA URODZENIA ___________________________________________________________

*Oświadczam, że jestem:

□ osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP),

□ członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP),

□ bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 2018, poz. 723).

Oświadczenie składam świadomy/świadoma odpowiedzialnosci karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 


 


 


 


 


Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

 1. przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne w tym:

    a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

    b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

    c) członków organów zarządzających partii politycznych,

    d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

    e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

    f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

    g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

    h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

    i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

 2. przez członków rodziny osoby zajmjącej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

    a) małżonka lub osobe pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

    b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małóznka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

    c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne,

 3. przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

    a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

    b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Data, miejscowośc i podpis:                                                                                                         

*zaznacz odpowiednio.